Zásady ochrany osobních údajů

Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa, fotografií včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely:

plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,
zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,
plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,
plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo
k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.

Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat

přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,
výmaz a/nebo přenositelnost,
právu vznést námitku proti zpracování,

to vše na e-mail provozovatele info@skoleni-365.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných a/nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti.

Provozovatelem je Cloud Partner, Nové sady 988/2, Brno.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel zaškrtnutím souhlasu souhlasí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních informací jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a kontaktovat jej za účelem marketingu produktů a služeb, zejména zasíláním sdělení e-mailem, telefonicky a/nebo poštou, kdy může uživatel obdržet různé informace o službách a produktech provozovatele a s ním spolupracujících osob v závislosti na preferencích a projeveném zájmu uživatele o různá témata a akce. Uživatel může svoje preference upravit v rámci uživatelského účtu nebo zasláním e-mailu na adresu info@skoleni-365.cz.

Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@skoleni-365.cz.